messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder กฎหมายและระเบียบ อปท.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของสภาตำบล พ.ศ. 2538 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 326
ระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของสภาตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 247
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบล สมาชิกสภาตำบล เลขานุการสภาตำบล พ.ศ. 2538 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 272
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 240
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้สภาตำบลยังได้รับจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 237
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภาตำบล พ.ศ. 2538 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 252
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 2371
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 278
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 244
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2547) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 279
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 294
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 260
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 236
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 258
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด กฎกระทรวง (พ.ศ. 2539) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 264
กฏหมายและระเบียบ อปทพระราชบัญญตัิ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 233
กฏหมายและระเบียบ อปท พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 266
กฏหมายและระเบียบ อปท พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 232
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 1230
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 228
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2