องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ติดต่อ 043-019956

folder กฎหมายและระเบียบ อปท.
insert_drive_file ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุในเขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file กฏหมายและระเบียบ อปท พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file กฏหมายและระเบียบ อปท พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file กฏหมายและระเบียบ อปทพระราชบัญญตัิ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด กฎกระทรวง (พ.ศ. 2539) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2547) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภาตำบล พ.ศ. 2538 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-956-6206
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-956-6206

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 25