องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ (ภ.ด.ส.๑)
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตรค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.....
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง(กรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว)
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file การชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file โรคติดเชื้อไวรัสซิกา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะการประกันสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file กำหนดการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567(บ้านนาอุดม หมู่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file กำหนดการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567(บ้านร่องแก่นคูณ หมู่ 15) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการ/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service :OSS) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงนแสดงผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
1 - 20 (ทั้งหมด 113 รายการ) 1 2 3 4 5 6