messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว


info_outline วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการถ้วนหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์”

พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นและมีคุณภาพ ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

insert_drive_file ประวัติความเป็นมา
ตัวอาคาร


ประวัติความเป็นมา
สืบเนื่องจากปี พ.ศ.2505 พณ.จอมพลสกฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริจัดตั้งนิคมสร้างตนเองขึ้น ให้ชื่อว่า นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ ขึ้นตรงกับกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย โดยมีการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรที่ยากไร้ขาดที่ทำกินเป็นของตนเอง ในพื้นที่ดงแม่เผด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทำการนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ตั้งอยู่ใกล้กับลำน้ำห้วยผึ้ง และมีราษฎรที่อพยพจากจังหวัดต่างๆ เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ที่ทำการนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ เป็นจำนวนมากได้ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านห้วยผึ้ง โดยอยู่ในเขตปกครองของตำบลคำบง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อมาตำบลคำบงได้แบ่งแยกการปกครองออกเป็นอีกหนึ่งตำบล คือตำบลไค้นุ่น หมู่บ้านห้วยผึ้งจึงขึ้นอยู่กับการปกครองตำบลไค้นุ่น และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2519 ประชากรตำบลไค้นุ่นได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรของนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ ทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งหมู่บ้านในเขตนิคมสร้างตนเองขึ้นจำนวน 10 หมู่บ้าน พร้อมกัน และแบ่งแยกตำบลจากตำบลไค้นุ่นมาเป็นอีกตำบลหนึ่งใช้ชื่อว่า ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อันเนื่องมาจากหมู่บ้านที่ตั้งใหม่เป็นหมู่บ้านที่ทางนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ ได้จัดสรรที่ดินทำกินให้ รวมกับหมู่บ้านหลักคือบ้านห้วยผึ้ง จึงเป็นที่มาของคำว่าตำบลนิคมห้วยผึ้ง ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2537 กระทรวงมหาดไทยได้แยกกรมการปกครองออกมาอีก คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามฐานประชากรและฐานะงบประมาณ แต่ส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งได้ถูกแบ่งแยกองค์กรออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ซึ่งยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลห้วยผึ้ง ส่วนที่ 2 คือองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ซึ่งมีประชากรที่อยู่รอบนอกเขตเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง เมื่อปี พ.ศ.2543