องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองคลัง
นางสาวรักติยา ชนะบุญ
หัวหน้าสำนักปลัด รก.หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวอภิญญา สารขัน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิภาพร อัยวรรณ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวประภาศิริ พฤกษชาติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวนฤมล เขื่อนจันทึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
นางสาวสมพร โสมิตร
จ้างเหมาบริการ
นางสาวพิญดา พรมดวง
พนักงานจ้างเหมาฯ