messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview7
find_in_page ขอเชิญชวนประชาชนที่เลี้ยงสุนัข และแมว ให้นำสัตว์ของท่านมาทำหมัน (ฟรี) ในวันที่18 มิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview10
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview13
คำสั่งแต่งตั้งเรื่องเจ้าหน้าที่รับเงินและเจ้าหน้าที่ออกเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย และ ประกาศประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำสาธารณะ grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview17

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ห้องน้ำ อบต.นิคมห้วยผึ้ง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมดูดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 6 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศผู้ชนะซื้อชุดสาธิตการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2566 ถึง ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview38

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview19
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview61
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview92
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview241
แผนการจัดหาพัสดุ-งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview254

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานสภาเด็กฯ 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview25
สรุปผลการปฏิบัติงานแผนชุมชนฯ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview251
สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริฯ 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview249
สรุปผลการปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview252
สรุปผลการปฏิบัติงาน ศพค. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview291

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม