messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวรักติยา ชนะบุญ
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 082-3876945
นางสาวรักติยา ชนะบุญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายพิทักษ์ โพพิทูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอภิญญา สารขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี รก.หัวหน้าส่วนการคลัง