messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box ส่วนโยธา
นายพิทักษ์ โพพิทูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายบุญตา เวินชุม
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
-ว่าง-
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายบุญชัย ศรีชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวชมพู่ บาลเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุลักณ์ ไวยกรรณ์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายชาญยุทธ ภูงามนิล
พนักงานผลิตน้ำประปา