องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0630274550
นายพิชิต จันหาญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0931343284
นางสาวธนพร โคตร์พนม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0909130546
นายทองดี เพียรคราด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0651198261
account_box สมาชิกสภา
นายอุดม ชื่นชม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0945035707
นายสมัย มงคลเคหา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นายรัตนศักดิ์ ศรีบง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นางสาววราพร สีสัมฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นายสงวน นนบรรดิษฐ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นางลำดวน โฮมแพน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นางหนูผิน นิลโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นายผญาชัย ศรีชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นางบุญถม โคตรพนม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัด
นางสาวรักติยา ชนะบุญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
จ่าเอกจักรวาล สีทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายไพบูรณ์ กิ่งภูเขา
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวนิธิวัฒน์ เครือวรรณ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนงค์นุช นพท้าว
นักทรัพยากรบุคคล
จ่าสิบเอกวิสิทฏ์ จิตรจักร
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายทศพล ศรีชมภู
นักจัดการงานทั่วไป
นายอำพร วิชัยโย
ผู้ช่วยศูนย์เยาวชนและกีฬา
นายสรศักดิ์ อ่อนตา
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นายกฤษณะ ศรีเครือดง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวพะยอม เสียภัย
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวดารุณี ใจหาญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร
นายพลวัฒน์ ปัญญาเที่ยง
พนักงานขับรถยนต์
นางอุไร สิงห์ทอง
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวอภิญญา สารขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี รก.หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวนิภาพร อัยวรรณ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุภาภรณ์ โชติรื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวประภาศิริ พฤกษชาติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสมพร โสมิตร
จ้างเหมาบริการ
account_box ส่วนโยธา
นายพิทักษ์ โพพิทูล
หัวหน้าส่วนโยธา
นายเกียรติศักดิ์ เก่งนอก
นายช่างโยธา
นายบุญตา เวินชุม
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายพิทักษ์ จะมะรี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายบุญชัย ศรีชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
นางสาวชมพู่ บาลเพชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสุลักณ์ ไวยกรรณ์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายชาญยุทธ ภูงามนิล
พนักงานผลิตน้ำประปา