องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0630274550
นายพิชิต จันหาญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0931343284
นางสาวธนพร โคตร์พนม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0909130546
นายทองดี เพียรคราด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0651198261
account_box สมาชิกสภา
นายอุดม ชื่นชม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0945035707
นายสมัย มงคลเคหา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นายผญาชัย ศรีชา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นางสาววราพร สีสัมฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นายสงวน นนบรรดิษฐ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นางลำดวน โฮมแพน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นายรัตนศักดิ์ ศรีบง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นางหนูผิน นิลโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นางบุญถม โคตรพนม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวรักติยา ชนะบุญ
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 082-3876945
นางสาวรักติยา ชนะบุญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายพิทักษ์ โพพิทูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอภิญญา สารขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี รก.หัวหน้าส่วนการคลัง
account_box สำนักปลัด
นางสาวรักติยา ชนะบุญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
จ่าเอกจักรวาล สีทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายไพบูรณ์ กิ่งภูเขา
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวนิธิวัฒน์ เครือวรรณ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนงค์นุช นพท้าว
นักทรัพยากรบุคคล
จ่าสิบเอกวิสิทฏ์ จิตรจักร
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายทศพล ศรีชมภู
นักจัดการงานทั่วไป
นายจิรายุ ศรีชัยบุญสูง
นักตรวจสอบภายใน
นายอำพร วิชัยโย
ผู้ช่วยศูนย์เยาวชนและกีฬา
นายสรศักดิ์ อ่อนตา
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นางศิริลักษณ์ วุฒิปรีดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวดารุณี ใจหาญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร
นายพลวัฒน์ ปัญญาเที่ยง
พนักงานขับรถยนต์
นางอุไร สิงห์ทอง
คนงานทั่วไป
นางสาวนิลญาลักษณ์ ชื่นชม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายสงคราม จันทะมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวพิญดา พรมดวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองคลัง
นางสาวอภิญญา สารขัน
นักวิชาการเงินและบัญชี รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-0068554
นางสาวนิภาพร อัยวรรณ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวประภาศิริ พฤกษชาติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวนฤมล เขื่อนจันทึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
นางสาวสมพร โสมิตร
จ้างเหมาบริการ
account_box ส่วนโยธา
นายพิทักษ์ โพพิทูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายบุญตา เวินชุม
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
-ว่าง-
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายบุญชัย ศรีชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวชมพู่ บาลเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุลักณ์ ไวยกรรณ์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายชาญยุทธ ภูงามนิล
พนักงานผลิตน้ำประปา