องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สมาชิกสภา
นายอุดม ชื่นชม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0945035707
นายสมัย มงคลเคหา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นายผญาชัย ศรีชา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นางสาววราพร สีสัมฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นายสงวน นนบรรดิษฐ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นางลำดวน โฮมแพน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นายรัตนศักดิ์ ศรีบง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นางหนูผิน นิลโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
นางบุญถม โคตรพนม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง