messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลัง-อบต.นิคมห้วยผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 38
ระเบียบการบริหารงานบุคคล-พ.ศ.-2542 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลัง-อบต.นิคมห้วยผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 67
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสต poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 94
ประหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 95
ประหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 107
ประกาศหลักเกณฑ์การโอนและรับโอน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 97
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคากร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 95
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 77
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้ง (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 95
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 93
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 159
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 134
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง-3-ปี2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 121
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1