ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่่อมแซมทรัพย์สิน นข 1694 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง