ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายจุดเช็คอิน อบต.นิคมห้วยผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง