ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซับเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง