ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมโครโฟน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง