ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง