ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันเลือกตั้ง ณ สถานที่ส่งหีบบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง