ชื่อเรื่อง : มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (บ้านไฟไหม้)
รายละเอียด : วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง นำโดย ปลัดยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (บ้านไฟไหม้) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ให้แก่ นางสาวยุพาวรรณ ชาตะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเงินจำนวน ๓๙,๐๐๐ บาท
ชื่อไฟล์ : qeEF78rTue23745.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vt2JInPTue23752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้