ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฝา หมู่ที่ 13 สายเลียบอ่างห้วยฝา ถึงบ้านร่องแก่นคูณ หมู่ที่ 15 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์