ชื่อเรื่อง : ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์