messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020003 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างโครงการผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020003 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างโครงการผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020003 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศสำหรับ ศพด.)
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาและต่อเติมห้องรับรองสภา อบต.นิคมห้วยผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ คสล. หน้าที่ทำการ อบต.นิคมห้วยผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 5 สายสามแยกโรงปุ๋ยหมัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed จ้างปรับปรุงรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมว่างท่อระบายน้ำ สายขึ้นภู บ้านห้วยฝา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยฝา หมู่ที่ 13 ซอยบ้านนายสมหวัง ไชยประโคม ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยฝา ช่วงที่ 1-ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 24 ท่อน สายขึ้นภู จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซับเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมควร หมู่ที่ 12 ถึงบ้านคลองอุดม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
rss_feed จ้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed จ้างปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นศูนย์ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 1 ซอยสามแยกชลประทาน ถึง บ้านหนองอีบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 182
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ สายสามแยกชลประทาน ถึง บ้านหนองอีบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 178
rss_feed จ้างก่อาร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 สายเรียบอ่างห้วยผึ้ง ถึง วัดภูผีโห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 202
rss_feed จ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเรียบคลองชลประทาน บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 1 จากบ้านนายทองจันทร์ มิอามาตร ถึง บ้านนายสมบูรณ์ พลเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยฝา หมู่ที่ 13 ซอยบ้านนายสมหวัง ไชยประโคม ถึง อ่างเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 182
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 189
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 218
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายสวนสมเด็จย่า-วัดภูผีโห่ หมู่ที่ 10 บ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 289
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านร่องแก่นคูณ-ขึ้นภู หมู่ที่ 15 บ้านร่องแก่นคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 268
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน สถานีวิทยุ บ้านโนนสมควร หมู่ที่ 12 ถึง บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 286
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 จากที่นานายสงวน นนท์บรรดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 293
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านภูเงิน หมู่ที่ 11 สายบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 265
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าภูน้อย บ้านหนองแสง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 299
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างปั๊มน้ำมันเจ๊กย้ง - เขตตำบลหนองอุบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 279
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนสมเด็จย่า - วัดภูผีโห่ หมู่ที่ 10 บ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 281
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 277
rss_feed จ้างก่อสร้างลานจอดเครื่องจักรและงานเชื่อมถนนรอยต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 280
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฝา หมู่ที่ 13 จากหน้าโรงเรียนบ้านห้วยฝา ถึง บ้านร่องแก่นคูณ หมู่ที่ 15 ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 275
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 297
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางพรมไหม จันทร์งาม ถึง บ้านนาย ณะ ขันอาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 297
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทานบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 จากที่นานายสงวน นนท์บรรดิษฐ์ถึง บ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 344
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนป่าสมเด็จย่า 80 พรรษา บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 ถึง สำนักสงฆ์ อินทรนิมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 304
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านภูเงิน หมู่ที่ 11 สายเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 318
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทานสถานีวิทยุ บ้านโนนสมควร หมู่ที่ 12 บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 323
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฝา หมู่ที่ 13 จากหน้าโรงเรียนบ้านห้วยฝา ถึงบ้านร่องแก่นคูณ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 341
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยฝา หมู่ที่ 13 ซอยบ้านนายวิชิต ชาระ ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 324
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องแก่นคูณ หมู่ที่ 15 สายบ้านนางทองจันทร์ สุ่มมาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 290
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าภูน้อย บ้านหนองแสง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 283
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวแคทรียา มงคลเคหา ถึง นานางเย็น ประทุมชาติ บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 297
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขาม บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านโนนสมควร หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 318
1 - 50 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2