messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
image ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๑ ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดห่างจากอำเภอห้วยผึ้ง ๓ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๘ กิโลเมตรใช้ระยะเวลา๑ชั่วโมง ๑๕นาที ในการเดินทางจากอำเภอห้วยผึ้งถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับตำบลโนนนาจานอำเภอนาคูและตำบลคำบงบางส่วน ทิศใต้ ติดกับตำบลหนองอีบุตรและตำบลไค้นุ่นบางส่วน ทิศตะวันออก ติดกับตำบลภูแล่นช้างอำเภอนาคูและตำบลไค้นุ่นบางส่วน ทิศตะวันตก ติดกับตำบลคำบง ขนาดพื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔๗,๔๔๓ไร่ - พื้นที่ราบประมาณ ๑๕,๔๓๕ ไร่ - ภูเขาประมาณ ๑๕๐๒๕ ไร่ - พื้นน้ำประมาณ ๓,๓๘๙ ไร่ - อื่นๆประมาณ ๑๓,๕๙๔ ไร่ คิดเป็นพื้นที่ ๗๕.๙๐ ตร.กม. ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม มีภูเขาบางส่วน แหล่งน้ำที่สำคัญ ๒ แหล่งคือ อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้งและอ่างเก็บน้ำห้วยฝา มีเนื้อที่ประมาณ ๗๕.๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๔๗,๓๓๔.๗๕ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ราบประมาณ ๑๕,๔๓๕ ไร่ พื้นน้ำประมาณ ๓,๓๘๙ ไร่ ภูเขาประมาณ ๑๕,๐๒๕ ไร่และพื้นที่อื่นประมาณ ๑๓,๕๙๔ ไร่ ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ เฉลี่ยอุณหภูมิทั้งปี ประมาณ ๓๒ องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถแบ่งตามฤดูได้ดังนี้ -ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม เฉลี่ย ๓๔ องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ ๓๙ องศาเซลเซียส -ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม ฝนตกค่อนข้างดี เฉลี่ย ๒๙ องษาเซลเซียส -ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม ต่ำสุดเฉลี่ย ๑๒ องศาเซลเซียส ๑.๔ ลักษณะของดิน สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินชุดร้อยเอ็ด ดินบางส่วนเป็นดินชุดบุรีรัมย์และโคราชปานกลางเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วน ดินทรายร่วน หรือดินร่วนเหนียวปนทราย เหมาะสำหรับการทำนา การปศุสัตว์ ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ - ฝาย ๘ แห่ง - บ่อน้ำตื้น ๗ แห่ง - บ่อโยก ๑๖ แห่ง - อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๒ แห่ง มีดังนี้ ๑.อ่างเก็บน้ำห้วยฝา บ้านห้วยฝา หมุ่ที่ ๑๓ ๒.อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๔ - อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๑ แห่ง มีดังนี้ ๑.อ่างเก็บน้ำห้วยซัน บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑ - อื่นๆ(ระบุ) - แห่ง ๑.๕.๑ แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำลำห้วย ๖ แห่ง มีดังนี้ ๑.ลำห้วยฝา ผ่าน หมู่ที่ ๑๓ และหมู่ที่ ๙ ๒.ลำห้วยผึ้ง ผ่าน หมู่ที ๑๐ , ๔ , ๑๒ ๓.ลำห้วยซัน ผ่าน หมู่ที่ ๑๑ ๔.ลำห้วยทราย ผ่าน หมู่ที่ ๑๑ ๕.ลำห้วยยาง ผ่าน หมู่ที่ ๑๑ ๖.ลำห้วยแคน ผ่าน หมู่ที่ ๑๔ - บึงหนองและอื่นๆ ๑ แห่ง มีดังนี้ ๑.บุ่งคำภู บ้านโนนสมควร หมู่ที่ ๑๒ ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ ในเขตพื้นที่มีป่าไม้จาก เทือกเขาภูพานจากบ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ และจากภูนสินชัย บ้านภูเงิน ตำบลนิคมห้วยผึ้ง จนไปถึง ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู ซึ่งเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ประชาชนในตำบลสามารถใช้ประโยชน์จากป่าไม้เพื่อการดำรงชีพทั้งในด้านอุปโภคบริโภค
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งมีทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๒ บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๕ บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทรงาม(บางส่วน) หมู่ที่ ๑๑ บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสมควร(บางส่วน) หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองแสง (บางส่วน) หมู่ที่ ๑๕ บ้านร่องแก่นคูณ หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนสวรรค์ (บางส่วน) ๒.๒ การเลือกตั้ง ประกอบไปด้วย ๑๑ เขตเลือกตั้ง ๑๑ หน่วย ตามหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ
๓. ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร